• Time to read 1 minute
Recykling palet drewnianych

Recykling palet drewnianych

Ogólnie recykling to jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Recykling obejmuje odzyskiwanie surowców z produktów odpadowych i wykorzystywanie ich do produkcji nowych, poszukiwanych towarów.

Według przepisów prawnych każda uszkodzona paleta drewniana powinna być poddana recyklingowi i nie może zostać po prostu wyrzucona.

Postępowanie z odpadami opakowaniowymi w postaci palet drewnianych powinno być zgodne z ustawą o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności w zakresie odzysku, zbierania i ich transportu.

Aby móc prowadzić skup odpadów drewnianych np. palet, należy uzyskać specjalne zezwolenie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, zużyte palety klasyfikowane są jako odpad o kodzie 15 01 03 (Opakowania z drewna).

Oddając paletę drewnianą do recyklingu, można otrzymać specjalny dokument potwierdzający ten fakt. Jest to ważne dla firm, ponieważ dzięki temu są one zwolnione z obowiązku zapłaty specjalnego podatku związanego z ochroną środowiska.

Recykling palet drewnianych

 

Uszkodzona paleta drewniana podlega klasyfikacji w zależności od jej stanu jest naprawiana lub demontowana. Klasyfikacja polega na sprawdzeniu stopnia zużycia oraz zamocowania dwudziestu elementów palety, oraz ich pomiarze. Przy prawidłowych wymiarach oraz wytrzymałości poszczególnych elementów paleta jest przekazana do ponownego wykorzystania, bez konieczności naprawy.

Stopień uszkodzenia decyduje o tym, czy trafia ona do naprawy, czy do demontażu. Gdy ilość uszkodzonych elementów przekracza osiem sztuk paleta jest demontowana. Zdemontowane elementy są segregowane na drewniane i metalowe. Części drewniane – o pożądanej wielkości i w dobrym stanie technicznym – gromadzone są w odpowiednio oznakowanych pojemnikach i wykorzystywane do naprawy innych palet.

Naprawa polega przed wszystkim na wymianie uszkodzonych elementów oraz likwidacji obluzowań poprzez wbicie dodatkowych gwoździ. Naprawiona paleta wraca do obiegu i może być ponownie użyta. Zyskuje na tym przede wszystkim nasze środowisko.